Käesolev privaatsusteade (edaspidi privaatsusteade) selgitab, kuidas Advokaadibüroo AK OÜ (edaspidi büroo või ka meie) kogub või muul viisil töötleb oma klientide ja veebilehe www.kallavus.ee (edaspidi veebileht) külastajate isikuandmeid ning samuti nende isikute isikuandmeid, kelle andmete töötlemine on vajalik büroo kliendile õigusteenuse osutamiseks (kõik sellised isikud, sh füüsilisest isikust kliendid või juriidilisest isikust klientide esindajad ning veebilehe külastajad edaspidi nimetatud teie või ka andmesubjekt).

Privaatsusteade kirjeldab isikuandmete (edaspidi andmed) töötlemist büroo kui vastutava töötleja poolt. See tähendab, et büroo üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Advokaadibüroo AK OÜ
Registrikood: 14209287
Aadress: Tedre tee 26, Muraste küla, Harku vald, harju maakond, Eesti Vabariik
E-posti aadress: info@kallavus.ee

2. Mis liiki isikuandmeid büroo töötleb?

Büroo töötleb muuhulgas järgmist liiki isikuandmeid:

Põhiandmed: nende hulka kuuluvad nt ees- ja perkonnanimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, residentsus, elukutse/amet, teie foto või videosalvestis, mille te olete büroole edastanud enda isikusamasuse tuvastamiseks.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, samuti saame teatud põhiandmeid avalikest registritest ja andmebaasidest (nt ettevõtjaportaal). Välistatud ei ole ka see, et teie andmed edastab meile kolmas isik seoses meie poolt õigusteenuse osutamisega.

Kontaktandmed: nende hulka kuuluvad nt telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, sh kui te sisestate oma kontaktandmed (nt e-posti aadressi) täites veebilehel vastava kontaktivormi, samuti saame teatud kontaktandmed (nt e-posti aadress) avalikest registritest ja andmebaasidest (nt ettevõtjaportaal). Välistatud ei ole ka see, et teie andmed edastab meile kolmas isik seoses meie poolt õigusteenuse osutamisega.

Dokumendiandmed: isikut tõendava dokumendi (nt pass, ID-kaart) number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppemise kuupäev ja muu sellega seotud info, teie dokumendi foto, mille te olete büroole edastanud enda isikusamasuse tuvastamiseks.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, kui te edastate meile oma isikut tõendava dokumendi või kui vastavad andmed edastab meile kolmas isik seoses meie poolt õigusteenuse osutamisega.

Taustakontrolli andmed: nende hulka kuuluvad andmed, mida büroo kogub asjakohastest õigusaktidest (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) tulenevate hoolsuskohustuste täitmiseks, sh nt andmed selle kohta, kas te olete olnud seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega või rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, samuti saame teatud taustakontrolli andmed avalikest registritest ja andmebaasidest (nt ettevõtjaportaal, finantssanktsioonide otsingu andmebaas).

Teenuse andmed: nende hulka kuuluvad andmed, mis kajastavad teie tegevusi büroo teenuste tellimisel ja kasutamisel, sh andmed teie poolt soovitud või tellitud õigusteenuse sisu kohta, teiega sõlmitud lepingud ja andmed võimalike lepingu rikkumiste kohta. Samuti andmed õigusteenuse osutamisega seonduva kliendisuhtluse kohta (nt kirjavahetus, mis seondub õigusteenuse osutamisega).
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt ja läbi teie poolt büroo teenuste tellimise ja kasutamise.

Tehinguandmed: teie maksekontolt tehtud tehingute detailid, sh maksja nimi, makse kuupäev, valuuta, summa ja selgitus.
Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, kolmandalt isikult seoses õigusteenuste osutamisega või büroole teenust osutavalt finantsasutuselt.

Eriliigilised isikuandmed: need on andmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
Andmete kogumise allikad: büroo eesmärk ei ole koguda eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad büroole teatavaks saada juhuslikult, näiteks kui neid avaldatakse büroole kliendisuhtluse raames. Eriliigiliste isikuandmete kogumine (nii teilt kui muudest allikatest) võib toimuda ka juhul, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks (nt advokatuuriseaduse § 41 alusel). 

Veebilehe külastamise andmed: nende andmete hulka kuuluvad andmed, mis tekivad veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena (nt andmed selle kohta kuidas te veebilehte kasutate, IP aadress ja asukohateave). Vt selle kohta ka selgitus allpool punktis „Küpsised ja muud veebitehnoloogiad“.
Andmete kogumise allikad: saame andmed, kui te külastate ja kasutate veebilehte.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Büroo tugineb teie isikuandmete töötlemisel neljale õiguslikule alusele, milleks on:

Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlusSeadusest tuleneva kohustuse täitmineÕigustatud huviNõusolek

Sellel õiguslikul alusel töötleb büroo isikuandmeid, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmiseks teie taotlusel.

Töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Lepingueelsed suhted (pakkumiste küsimine ja neile vastamine)

Põhiandmed, kontaktandmed

Kliendi tuvastamine

Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed 

Kliendisuhte hoidmine ja arendamine (lepingu sõlmimine, lepingu täitmisega seonduva info edastamine ja kaebuste lahendamine)

Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed

Teenuse tarbimisega seotud tasude arvestamine ja haldamine (sh osutatud õigusteenuse aruanded ja ajaarvestus)

Põhiandmed, teenuse andmed

Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine)

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, tehingu andmed

Õigusteenuse osutamine

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, eriliigilised isikuandmed

Sellel õiguslikul alusel töötleb büroo teie isikuandmeid, kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.

Töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Huvide konflikti vältimine

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed

Hoolsuskohustuse täitmine, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks

Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed

Kliendi teavitamine õigusteenuse osutamisega seotud tegevusest (infovahetus)

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed

Käsitletavate asjade nimekirja pidamine

Põhiandmed, teenuse andmed

Raamatupidamine (sh raamatupidamise algdokumentide säilitamine)

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed

Avaliku võimu organite ja riigiasutuste, samuti Eesti Advokatuuri organite kohustuslik teavitamine ja nende infopäringutele vastamine (arvestades seadusest tulenevaid piiranguid, sh kutsesaladuse hoidmise kohustust)

Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed

Õigustatud huvi tähendab seda, et büroo ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja bürool ei ole ka selleks seadusest tulenevat kohustust, kuid töötlemine on siiski vajalik. Seda mh selleks, et arendada büroo teenuseid ja tooteid, muutes neid teie jaoks paremaks, kaitsmaks büroo vara, kliente ja töötajaid ning tegemaks ärilisi otsuseid.

Õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse kohta on teil õigus küsida büroolt selgitusi saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@kallavus.ee ning esitada vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab teie õiguseid.

Alltoodud ülevaade õigustatud huvi alusel andmete töötlemise kohta ei ole ammendav. Büroo võib mõistlikul vajadusel ja ulatuses kooskõlas õigusaktidega töödelda andmeid õigustatud huvi alusel ka muudel eesmärkidel.

Töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Teenuste ja toodete arendamine

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, veebilehe külastamise andmed

Õigusteenuse osutamine (sh andmetöötlus advokatuuriseaduse § 41 alusel, mille kohaselt on vandeadvokaat pädev töötlema lepingu või seaduse alusel saadud muu isiku kui kliendi isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandmeid ilma nende isikute nõusolekuta, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks)

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, eriliigilised isikuandmed

Turundustegevused

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, veebilehe külastamise andmed

Kliendisuhte hoidmine ja arendamine (päringutele vastamine, üldine klienditeenindus ja infovahetus)

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed

Pettuste vältimine

Põhiandmed, kontaktandmed, dokumendiandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed

Teatud juhtudel vajame andmetöötluseks teie nõusolekut. Kui te annate meile nõusoleku, siis võime edastada teile büroo uudiskirju, samuti kutseid büroo poolt korraldatavatele koolitustele või muudele üritustele.

Teil on alati võimalik büroole antud nõusolek tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@kallavus.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Otseturundus (nt e-kirjade ja SMS-ide vahendusel pakkumiste edastamine)

Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed

Teenuste ja toodete arendamine

Veebilehe külastamise andmed

4. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja edastamine kolmandatesse riikidesse

Büroo võib teatud juhul edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Sellised isikud kuuluvad järgmistesse kategooriatesse.

Büroole teenuseid osutavad koostööpartnerid, näiteks:

  • teised advokaadibürood
  • IKT teenuste (sh tarkvara hooldus- ja tugiteenus) osutajad
  • raamatupidamisteenuste osutajad
  • audiitorid
  • arhiiviteenuse osutajad

Kõik nimetatud isikud töötlevad isikuandmeid büroo nimel ja võivad kasutada teie isikuandmeid üksnes bürooga kokkulepitud teenuse osutamiseks ja piiratud juhtudel.

Avaliku võimu organid ja järelevalve teostajad, näiteks:

  • Eesti Advokatuuri organid
  • Kohus
  • Politsei- ja Piirivalveamet
  • Rahapesu andmebüroo
  • Andmekaitse Inspektsioon

Avaliku võimu organitele ja järelevalve teostajatele edastame teie andmeid üksnes juhul, kui seadus meid selleks kohustab.

Büroo ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Kui see siiski on vajalik (nt õigusteenuse osutamiseks), toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning büroo võtab tarvitusele asjakohased kaitsemeetmed.

Teil on õigus saada täiendavat infot oma andmete edastamise kohta läbi andmetega tutvumise päringu, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@kallavus.ee.

5. Isikuandmete säilitamine

Büroo säilitab teie isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni õigusaktidega või Eesti Advokatuuri poolt kehtestatud juhenditega (nt kliendi materjalide hoidmise juhend) büroole pandud kohustus või soovitus seda ette näeb.

Näiteks raamatupidamise algdokumente säilitab büroo 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati. Kohtuotsuseid või muid täitmisdokumente säilitab büroo 30 aastat.

Täpsemaid säilitustähtaegu on võimalik näha enda isikuandmetega tutvumise kaudu. Vt selle kohta ka selgitus allpool punktis „Teie õigused seoses isikuandmetega“.

6. Teie õigused seoses isikuandmetega

Õigus andmetega tutvuda: teil on õigus teada, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, mis on töötlemise eesmärk ja asjaomaste isikuandmete liigid. Lisaks, kellele andmed avalikustatakse (eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad), kui kaua andmeid säilitatakse ning millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele: teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, seda näiteks siis, kui te võtate tagasi teie poolt antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks.

Õigus töötlemise piiramisele: teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui te olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele).

Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on büroo õigustatud huvi, sh sellisel õiguslikul alusel teostatavale profiilianalüüsile. Vastuväite esitamisel peab büroo lõpetama teie isikuandmete töötlemise, va kui bürool on võimalik tõendada, et teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused.

Õigus andmete ülekandmisele: kui teie isikuandmete töötlemine põhineb te nõusolekul või bürooga sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et büroo edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt teostatav.

Õigus pöörduda büroo, järelevalveasutuse või kohtu poole: kui te soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palume saata meile vastavasisuline teade e-posti aadressil info@kallavus.ee. Kui te leiate, et te õigusi on rikutud, on teil ka õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel aadressil www.aki.ee.

7. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Veebilehe toimimiseks võime salvestada mõnikord teie seadmesse väikseid andmefaile – nn „küpsiseid“.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel jätta meelde teie toimingud ja eelistused (nt keel ja muud eelistused veebilehe kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea te neid iga kord uuesti sisestama, kui veebilehele tagasi tulete või seda sirvite.

Veebilehel on kasutusel Google Inc. (edaspidi Google) pakutav analüütiline rakendus Google Analytics, mis kasutab küpsiseid. Need on teie arvutisse või mobiilseadmesse paigaldatavad tekstifailid, mille abil analüüsitakse, kuidas te veebilehte kasutate. Küpsise vahendusel saadud teave, kuidas te veebilehte kasutate, edastatakse Google’le. Google võib ka edastada asjaomast teavet kolmandatele isikutele, kui see on nähtud ette õigusaktidega või kui kolmandad isikud töötlevad teavet Google’i volitustega. Te võite loobuda küpsiste kasutamisest, valides oma veebilehitsejas vastavad seaded. Viimast tehes peate te arvestama, et võibolla ei saa te seejärel kasutada kõiki veebilehe funktsioone. Veebilehte kasutades annate te nõusoleku, et teie andmeid töödeldakse ülalkirjeldatud viisil ja eesmärkidel.

8. Privaatsusteate muutmine

Bürool on õigus ühepoolselt muuta käesolevat privaatsusteadet. Privaatsusteate muutmisest teavitab büroo andmesubjekte oma veebilehel, e-posti teel või muul viisil.