Õigusvaldkonnad

Ühinguõigus
Kinnisvara
Maksud
Töösuhted
Ränne
Ühinguõigus

Toetame ettevõtteid nii igapäevastes küsimustes kui ka keerukamates tehingutes. Lisaks viimaste õiguslikule küljele hindame soovi korral ka maksumõjusid.

Oleme aidanud nii Eesti kui ka välismaistel klientidel seada sisse, muuta ja lõpetada nii ühingusiseseid (nt omanikud, investorid, töötajad) kui ka välissuhteid (nt tarnijad, kliendid, koostööpartnerid).

Lisaks nõustamisele ja koolitustele toetame kliente ka lepingute ja muu dokumentatsiooni koostamisel, läbirääkimistel ja vajadusel ka vaidlustes.

 

Küsige lisa

 

Valdkonna märksõnad

Osaühingu, aktsiaseltsi jm ühingu asutamine

Omakapitali maksuefektiivne planeerimine (sh investorite kaasamine ning kapitali suurendamine ja vähendamine)

Aktsionäride, osanike, juhtorganite ja töötajate vahelised suhted ja motivatsiooniprogrammid
(nt osanikeleping, optsioonileping, käsundusleping, tööleping)

Ühingu reeglite, eeskirjade ja juhendite koostamine (sh andmekaitse ja GDPR)

Dokumentide koostamine (nt lepingud, kavatsuste protokollid, otsused)

Tehingud seotud isikutega (nt juhtimislepingud) ja koostööpartneritega

Kasumi jaotamise maksuefektiivne planeerimine

Registritoimingud (nt muudatused ärinimes või muudes ühingu üldandmetes, põhikirjas, kapitalis, juhatuses, omanike koosseisus)

Koosolekute ettevalmistamine, läbiviimine ja protokollimine

Tekkivate õigusprobleemide lahendamine ja kommunikatsioon (sh läbirääkimised) kolmandate isikutega (nt riigiasutustega)

Ühingu restruktureerimine (nt omandamine, ümberkujundamine, ühinemine ja jagunemine)

Negatiivse omakapitali taastamine

Ühingu tegevuse lõpetamine (nt ettevõtte või osaluse võõrandamine ning likvideerimine)

Vaidluste lahendamine

 
 
Kinnisvara

Nõustame investoreid, arendajaid, omanikke, üürnikke ja teisi isikuid kõigis kinnisvara- ja ehitusõigust puudutavates küsimustes. Leiate meilt tuge alates kinnisvara tehingute finantseerimisest kuni konkreetsete projektide teostamiseni.

Projektide headeks näideteks on kinnisasjade omandamine, jagamine, võõrandamine ja koormamine. Saate usaldada meie pikaajalist kogemust nii võõrandamistehingutes kui ka üürisuhetes. Lisaks on bürool hea koostöö notarite ja kinnisvaraspetsialistidega, mis annab teile võimaluse kiireks ja sujuvaks asjaajamiseks.

 

Küsige lisa

 

Valdkonna märksõnad

Kinnisvaratehingute maksuefektiivne planeerimine ja finantseerimine

Vara omandiõiguse planeerimine (sh ettevõtluse ja eratarbeks kasutava kinnisvara ning kaasomandi ja ühisomandiga seotud küsimused)

Investorite maksualane nõustamine

Kinnisvaratehingute (sh omandamine, võõrandamine, vahetus ja kinge) ettevalmistamine ja korraldamine

Kinnisvara müügi ja tagasiüürimise (sale-leaseback) tehingud

Üüri- ja rendilepingute koostamine, sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

Kinnisvaraga seotud tagatised (sh hüpoteek, pant ja garantii) ning tagatisvara realiseerimine

Kommunikatsioon kolmandate isikutega (sh riigiasutuste, notarite ja kinnisvaraspetsialistidega)

Vaidluste lahendamine

Maksud

Peame oma eriliseks tugevuseks maksukompetentsi – selle valdkonna kogemused võimaldavad meil hinnata teie tehingute maksuefektiivsust.

Maksude mõju on lihtne alahinnata, kuid sellega tuleb arvestada pea kõigis rahvusvahelistes ja siseriiklikes tehingutes.

Tuginedes 17-aastasele kogemusele juriidiliste ja füüsiliste isikute maksustamise, maksude planeerimise teemades, aitame teil planeerida tehinguid, teostada riskianalüüse ja vajadusel vahendada kommunikatsiooni maksuhalduriga, et kooskõlastada kavandatavate tehingute maksukäsitlust.

Soovi korral hoiame teid kursis maksuregulatsioonide arengutega ja viime läbi ettevõttesiseseid maksukoolitusi vastavalt teie vajadustele.

 

Küsige lisa

 

Valdkonna märksõnad

Tehingute maksuefektiivne planeerimine ja teostamine

Investeeringute ja finatseerimisskeemi planeerimine

Maksuriskide hindamine

Kasumi maksuefektiivne jaotamine (sh dividendid ja väljamaksed kapitalist)

Tehingud seotud isikutega ja siirdehinnad (sh juhtimisteenus, litsentsitasu)

Ettevõtete restruktureerimine (sh ühinemine ja jagunemine)

Kinnisvaratehingute maksustamine (sh müük, kinge, üür)

Töötajate värbamine välisriikidest ja sinna suunamine

Erisoodustused (sh sõiduautod, lähetused, töötervishoid)

Töötajate motivatsiooniprogrammide väljatöötamine (sh optsioonid)

Välismaise äritegevuse maksuaspektid (sh tehingud mitteresidentidega), topeltmaksustamise vältimise lepingud ja püsiva tegevuskoha tekkimine

Kommunikatsioon maksuhalduriga (sh siduvate eelotsuste taotluste ja päringute koostamine)

Nõustamine ja esindamine maksumenetluses (sh vaidemenetlus ja kohtumenetlus)

 

 
Töösuhted

Teie ettevõtte konkurentsivõime ja innovaatilisuse tagamisel on olulised head töösuhted. 

Lisaks on olulised selged lepingud ning ettevõtet raamistavad ühesed põhimõtted.

Aitame teid kõigis töösuhte etappides alates tööjõu planeerimisest, värbamisest ja töölepingute koostamisest kuni töölepingute ülesütlemiste ja töövaidlusteni.

 

Küsige lisa

 

Valdkonna märksõnad

Nõustamine kõigis tööõigusega seotud küsimustes alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni

Ühingusisese töökorralduse protsessi kaardistamine (sh töökorralduse reeglid ja muud siseregulatsioonid)

Töötajate ja juhtide värbamine (sh lepingueelsed läbirääkimised ja renditööjõud)

Töötajatega seotud muudatuste juhtimine (sh ettevõtte üleminek)

Lepingute ja dokumentide koostamine, ajakohastamine ja lõpetamine

Maksuefektiivsed motivatsiooniprogrammid (sh osalusoptsioonid)

Töötajate vastutus (sh materiaalse vastutuse leping, konkurentsi- ja konfidentsiaalsuskohustuse tagamine)

Töötaja privaatsus ja intellektuaalne omand

Töökeskkonna loomine (sh töötervishoid ja -ohutus)

Piiriüleste töösuhete juhtimine (sh maksustamine ning viisa, elamisõigus või elamisluba)

Töötajate lähetamine (sh vormi A1 taotlemine)

Kommunikatsioon ametiasutustega

Ülesütlemisavaldused ja töösuhte lõpetamine

Vaidluste lahendamine

 

 
Ränne

Aitame teil läbi mõelda maksu-, töö- ja rändeküsimused nii äri laienemisel välisriikidesse kui ka sealt töötajate värbamisel. 

Meil on pikaajalised kogemused töötajate piiriülese liikumise teemades.

 

Küsige lisa

 

Valdkonna märksõnad

 

Töötajate piiriülese liikumisega seotud töö-, maksu- ja rändealane nõustamine ja planeerimine

Lähetuste planeerimine ja päevarahade maksmine (sh vormi A1 taotlemine)

 

 

Viisa, elamisõiguse või elamisloa taotlemine (sh sobiva liigiga seotud nõustamine) ja vaidluste lahendamine

 
97%

kliendirahulolu

18

aastat kogemust õiguse valdkonnas

200+

ettekannet ja artiklit

Left Menu Icon